Vedtægter

§1.        Foreningens navn er “Rungsted Roklubs Støtteforening”. Dens hjemsted er Hørsholm Kommune.

§2.        Foreningens formål er:
At virke for økonomisk og moralsk støtte til klubbens arbejde
At støtte den aktive roning i klubben.
At lave specielle arrangementer, sammenkomster og lignende i klubbens interesse.

§3.        Medlemskab af foreningen kan ansøges af enhver. Dog kræver optagelse godkendelse af bestyrelsen.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen og kun i forbindelse med kalenderårets afslutning.

§4.        Foreningen kan alene yde økonomisk støtte til Rungsted Roklub og i særlige tilfælde til enkelt medlemmer som dyrker aktiv roning og som ikke er i kontingentrestance.

§5.        Foreningen afholder årlig generalforsamling senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning.
Lovlig indkaldelse til generalforsamling skal udsendes senest 14 dage før afholdelsen, og skal indeholde eventuelle ændringsforslag til vedtægter.
På generalforsamlingen foretages følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Godkendelse af regnskab, herunder fordeling af støtte.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jvf. § 6.
5. Valg af revisor.
6. Fastsættelse af årskontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Der kan kun udøves stemmeret ved personligt fremmøde. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning eller, hvis et eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er til stede.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
For at vedtage vedtægtsændringer, kræves at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget. Til vedtagelse af alle andre forslag kræves kun at mindst halvdelen af de tilstedeværende medlemmer stemmer for dette. Står stemmerne lige ved en skriftlig afstemning, bortfalder forslaget.

§6.        Bestyrelsen består af minimum 3 maksimum 5 medlemmer. Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden eller 2 bestyrelses- medlemmer i forening. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsesarbejdet er uden vederlag. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.

De øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Revisor vælges ved almindeligt stemmeflertal.
Formanden vælges for en toårig periode. Bestyrelsesmedlemmerne, i stiftelsesåret, for en etårig periode, derefter for en toårig periode. Revisor vælges for en etårig periode Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§7.        Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§8.        Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten den samlede bestyrelse, eller mindst halvdelen af medlemmerne kræver dette skriftligt til bestyrelsen.
Varsel for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling er mindst 14 dage med brev til hvert medlem. Før en ekstraordinær generalforsamling skal der udsendes dagsorden med angivelse af det/de emner som ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling vælger selv sin dirigent ved almindeligt stemmeflertal.

§9.        Bestyrelsen kan ikke optage rentebærende lån. Foreningens midler kan placeres i danske statsobligationer og realkreditobligationer med løbetid op til 33 år, eller i bankinvestforeninger med en konservativ profil, eller som kontant indskud på bankkonti. Indskud må ikke overstige Garantifondens max. garantisum for kontant indskud i banker.

§10.      Hvor klubbens love ikke er tilstrækkelige, er bestyrelsens beslutning afgørende og har samme gyldighed som klubbens love under fuldt ansvar over for generalforsamlingen.

§11.      Ved opløsning tilfalder foreningens midler, efter at alle forpligtigelser er opfyldt, Rungsted Roklub, med den klausul at de tilførte midler ikke må anvendes til klubbens almindelige drift, men skal gå til indkøb af romateriel i videste omfang. Eksisterer Rungsted Roklub ikke på opløsningstidspunktet tilfalder foreningens midler sportsklubber i Hørsholm Kommune vedtaget af generalforsamlingen.

Revideret og godkendt på den ordinære generalforsamling.

Rungsted Kyst den 2. marts 2022